Enter your keyword

Tags: owncloud

September 16, 2015

ระบบเก็บไฟล์ออนไลน์ส่วนตัว ownCloud

ownCloud จะเป็นระบบที่อยู่ในเครื่อง Server ของเรา ไม่มีการไปแชร์ร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นส่วนตัว