Enter your keyword

เขียนโปรแกรมภาษา Python(ภาษาไพทอน) และ PHP บน SERVERและเว็บไซต์

เขียนโปรแกรมภาษา Python(ภาษาไพทอน) และ PHP บน SERVERและเว็บไซต์

เขียนโปรแกรมภาษา Python(ภาษาไพทอน) และ PHP บน SERVERและเว็บไซต์

เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ และ SERVER
บริการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าจะเป็นคนออกแบบระบบเองหรือส่งตัวอย่างที่ต้องการให้ทางเราจัดทำต่อไปก็ได้

พัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม
เขียนโปรแกรมเพิ่ม feature ให้กับโปรแกรมเว็บไซต์และ Hosting Server เพราะเมื่อธุรกิจขยายตัว ระบบเดิมๆอาจจะไม่ครอบคลุมการใช้งานอีกต่อไป

แก้ไขปัญหาโปรแกรม ERROR ต่างๆ
แก้ไขปัญหาโปรแกรม Error ที่ผิดเพี้ยนให้ทำงานได้ปกติเหมือนเดิม สาเหตุจากระบบ Server งานไม่รองรับ Browser ต่างๆ กู้ข้อมูลเว็บไซต์โดนแฮก

ภาษาที่รองรับ php,python,perl หรือภาษาอื่นๆ