Enter your keyword

รวมแบบดีไซต์หนังสือรายงานประจำปี Annual Report

รวมแบบดีไซต์หนังสือรายงานประจำปี Annual Report

รายงานประจำปี หรือ Annual Report คือ หนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการ องค์การ สถาบันต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือองค์กรบริหารอื่น ๆ ของหน่วยงาน

เพื่อเผยแพร่กิจกรรมขององค์กรในปี งบประมาณที่ผ่านมาให้กับบุคคลทั่วไป ในรายงานประจำปีจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านไปขององค์การ  งบประมาณและค่าใช้จ่าย รายนามผู้บริหารหรือบุคลากร ซึ่งอาจมีการเปรียบเทียบกับผลงานในปีก่อน ๆ และการคาดคะเนผลงานในปีต่อไปด้วย

ส่วนประกอบหลักๆ ข้อมูลภายในเล่ม ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

# 1.หน้าปก ข้อมูลหน้าปกรายงานประจำปี

หน้าปกบ่งบอกถึงข้อมูล ชื่อเรื่อง / ปี พ.ศ. /จำนวนครั้งที่พิมพ์ หรือครั้งวาระ /รูปภาพประกอบเด่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บ่งบอกถึงบริษัท หน่วยงานนั้นๆ

# 2.ข้อมูลทั่วไป บุคลากร / Vision Mission & Values

บุคลากร (Team) คือ กลุ่มคนที่มีความสำคัญกับองค์กร บริษัท ตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งอาจมีการกล่าวถึงข้อความวิสัยทัศน์ บอกเล่า ใต้ชื่อและตำแหน่งเข้าไปด้วย

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว ความสำคัญของวิสัยทัศน์ จะช่วยกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร  สื่อสารให้องค์กรภายนอกหรือคู่ค้าทางธุรกิจทราบถึงบทบาท ส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์กร หรือเป็นขอบเขตในการดำเนินงาน ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่าอะไรที่องค์กรต้องการจะเป็น สิ่งที่องค์กรกำลังให้บริการแก่ลูกค้า

คุณค่า (Value)  คือ คุณลักษณะและบรรทัดฐาน ลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในอนาคต

annual_report39

# 3.ตารางข้อมูล

ตารางแสดงข้อมูลตัวเลขต่างๆของแต่ละรายการ มียอดรวมสรุปปิดท้ายรายการ ทำให้คนอ่านเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

annual_report40

# 4.กราฟ สถิติ

การนำข้อมูลทางตัวเลขจากยอดรวม 100% มาแปลงข้อมูลเป็นรูปภาพหรือที่เรียกว่ากราฟนั่นเอง

annual_report39

# 5.อินโฟกราฟิก

การทำภาพประกอบข้อมูล หรือใช้ Icon เพื่อให้เห็นภาพของเปอร์เซนตัวเลขมากขึ้น เข้าใจง่าย น่าสนใจ

รายงานการประชุมที่ดี ต้องผสมผสานงานออกแบบเพิ่มความดึงดูดให้โดดเด่น และทำให้ธุรกิจคุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ตัวอย่างงานออกแบบหนังสือรายงานประจำปี

Annual Report Collection

สรุป โดยหลักการออกแบบนั้น รายงานประจำปี ควรมีรูปแบบงานดีไซต์ที่เป็นทางการ เน้นสื่อสาร ข้อความอ่านง่ายสบายตา ใช้โทนคู่สีไม่เยอะมากนัก เนื่องจากข้อมูลเนื้อหาเยอะ สีหลักๆควรเป็นโทนสีโลโก้

สอบถามงานบริการออกแบบหนังสือ โทร 089-684-7913
อีเมล [email protected]

คลิก สอบถามข้อมูลทาง LINE

ตัวอย่างผลงานออกแบบรายงานประจำปี และรายงามความยั่งยืน

#ออกแบบหนังสือ #ออกแบบรายงานการประชุม #ออกแบบสิ่งพิมพ์ #ออกแบบรายงานประจำปี