Enter your keyword

พัฒนา RESTful API สำหรับเว็บไซต์หรือหน่วยงาน

พัฒนา RESTful API สำหรับเว็บไซต์หรือหน่วยงาน

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง

1 เชื่อมระบบหลังบ้าน (Back-end) กับ ระบบหน้าบ้าน (Front-end) ที่ทำขึ้นมาใหม่
โดยปรกติระบบหลังบ้านจะเป็นส่วนที่มีข้อมูลอยู่ และพัฒนามาด้วยภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย
และส่วน Front-end เอง อาจจะไม่ได้ผูกติดกับระบบ Back-end โดยตรง เช่น
Back-end เป็น PHP Web Front-end เป็น NodeJS หรือ Mobile App การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันจะค่อนข้างลำบาก
การมี API จะช่วงเป็นตัวกลางระหว่างระบบ และสามารถขยาย-ต่อยอดระบบงานฝั่ง Front-end ได้ง่ายขึ้น

2 ซอฟต์แวร์หรือหน่วยงานต้องการเผยแพร่ข้อมูล (Open Data) ในลักษณะของ Developer API คล้ายๆ กับ Google Map เพื่อให้นักวิจัยสาย Data Science นำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดได้

3 การแปลงข้อมูลหรือไฟล์ที่อ่านค่าไม่ได้ให้อ่านได้ (Machine Readable) เช่น API สำหรับแสดงข้อมูลที่มาจาก Excel, CSV หรือไฟล์อื่นๆ

4 พัฒนา Web Scraping ดึงเนื้อข้อมูลจากเว็บไซต์ของตนเองหรือที่ระบุมาเป็น API
4.1 ดึงข้อมูลตารางรายการจากหน้าเว็บใดๆ มาบันทึกลงระบบ
4.2 Login เข้าไปในระบบใดๆ และกรอกข้อมูลหรือดึงข้อมูลที่ต้องการออกมา

ภาษาที่รองรับ php,python,perl หรืออื่นๆ