Enter your keyword

ออกแบบรายงานความยั่งยืน ICHITAN 2563

ออกแบบรายงานความยั่งยืน ICHITAN 2563

About Project

ออกแบบรายงานความยั่งยืน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปี 2563

  • ขนาดรูปเล่ม A4
  • ออกแบบกราฟฟิก และอินโฟกราฟฟิก
  • ข้อมูลสำคัญ สารประธาน, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยมองค์กร, ห่วงโซ่อุปทาน
  • ไฟล์งานออกแบบโดย Indesign สามารถนำไปพิมพ์ได้ (ไฟล์รองรับการพิมพ์แบบหนังสือ)

ข้อมูลสำหรับคำค้นหา

ทำหนังสือ, ออกแบบ, จัดหน้า, รายงานความยั่งยืน, รูปเล่ม