Enter your keyword

รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

  • ออกแบบหน้าปก และข้อมูลภายในเล่มให้น่าสนใจ อ่านง่าย สวยงาม เหมาะสมกับธุรกิจ โดยมีกราฟ และตารางเป็นส่วนประกอบ
  • โทนสีที่ใช้ออกแบบอ้างอิงจากโลโก้บริษัท น้ำเงิน-เขียว
  • ออกแบบอินโฟกราฟฟิกเพื่อให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น ใช้ Icon  สำหรับสื่อความหมาย
  • งบการเงิน วาง PDF File
Categories
ออกแบบสิ่งพิมพ์